کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

کارگاه بررسی پورپوزال و ثبت آن در سامانه پژوهان
دوشنبه 26 آبان
راس ساعت 5
در محل سالن حکمت 1 برگزار میگردد.
مدرس کارگاه: رضا علیپور، محمد پرخواه