کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

کارگاه آموزش نحوه ثبت پورپوزال در سامانه پژوهان
تاریخ برگزاری: دوشنبه 93/9/3
رأس ساعت 17
در محل سالن حکمت 1
استاد کارگاه : محمد پرخواه