کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

اولین جلسه از دوره آموزشی پیشرفته کمیته تحقیقات با عنوان "داوری پروپزال و مقالات علمی"برای داوران به همت واحد آمزشی پیشرفته کمیته تحقیقات دانشجویی در روز سه شنبه مورخ 95/8/4 به مدت 2 ساعت در سالن استاد رونقی توسط دکتر عزیزاله دهقان برگزار گردید.

12