کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

Laboratory animal handling & animal modeling workshop

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی

دوشنبه 96/2/25

مکان کلاس تئوری: سالن نحوی

مکان کلاس عملی متعاقباً اعلام خواهد شد

ساعت 14 الی ۱۸

مدرس:دکتر کوهی

هزینه کارگاه: ۱۰ هزار تومان

توجه: ظرفیت کارگاه محدود است

 

  • جهت ثبت نام به دفتر کمیته تحقیقات مراجعه نمایید.