کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

جلسه شروع به کار هسته پژوهشی  در تاریخ ۹۶/۸/۹ با حضور دکتر فرجام (معاون پژوهشی)، دکتر کاشانی(نورولوژیست)، دکتر معتضدیان(روان پزشک)، دکتر شعبانی (روان پزشک) و دکتر اقبال برگزار شد.