کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه روش تحقیق و جستجو در منابع الکترونیک در روز های دوشنبه ۹۶/۸/۸ و سه شنبه ۹۶/۸/۹ با حضور جناب آقای رضا علیپور ( مدرس کارگاه ) و دکتر فرجام ( معاونت محترم پژوهشی) برگزار شد.