کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۸/۲۲ با حضور جناب آقای کوهی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.