کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

کمیته تحقیقات دانشجویی

برگزاری جلسه ی هماهنگی اعضای کمیته ی تحقیقات...

برگزاری جلسه ی هماهنگی اعضای کمیته ی تحقیقات... جلسه ی هماهنگی اعضای کمیته ی تحقیقات دانشجویی با حضور دکتر همایون فر سرپرست کمیته تحقیقات و دکتر بهرامعلی معاونت پژوهشی دانشگاه در روز یک شنبه 94/8/17 در سالن نحوی دانشگاه برگزارشد.