کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

دومین کنگره ملی بیماری­های غیرواگیر و نهمین کنگره شبکه همکار جنوب به همت کمیته تحقیقات دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی فسا مورخ 10الی 11 بهمن ماه سال 1397برگزار شد.

تعداد مقالات ارسال شده از سراسر کشور 450مورد بود که 54مقاله در کنگره شبکه همکار جنوب (20پنل سخنرانی و 34پنل پوستر)و 136 مقاله در کنگره ملی بیماری­های غیر واگیر(19پنل سخنرانی و 117پنل پوستر) پذیرفته شد.

دراین کنگره ها،دکترعلی اصغر خالقی با سمت رئیس دومین کنگره بیماری های غیرواگیر و دکتر فرجام با سمت رئیس نهمین کنگره شبکه همکار جنوب،دکتر یوسف غلامپور با سمت دبیرعلمی بخش هیئت علمی کنگره بیماری های غیرواگیر و دکتر مجید نقدی با سمت دبیر اجرایی بخش هیئت علمی کنگره بیماری های غیرواگیر،سرکارخانم فائزه آبادی با سمت سرپرست هر دو کنگره،خانم فاطمه آموزگار با سمت دبیر کل هر دوکنگره، آقای امیرعباس برکتین با سمت دبیر اجرایی هر دوکنگره،دکتر امیر عباس خوشبویی با سمت دبیر علمی کنگره نهمین کنگره همکارجنوب و دکتر علی داوودی با سمت دبیر علمی کنگره بیماری های غیرواگیر مسئولیت های مربوطه را به نحو احسن به انجام رساندند.

همچنین کارگاه نگارش مقاله مروری سیستماتیک و متاآنالیز با تدریس دکتر محسن دهقانی و معصومه صادقی،کارگاه کار با نرم افزار مندلی با تدریس دکتر پویا قادری،کارگاه نگارش مقاله مروری تشریحی با تدریس دکتر سعید خوشنود،کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی و مدل سازی با تدریس آقای امید کوهی،کارگاه استخراج سلول های بنیادی و ساخت داربست های زیست شیمیایی با تدریس دکتر فاضل سامانی صحرانشین از پژوهشگاه رویان و کارگاه سرقت ادبی(پلاجیاریسم) از روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 1397 در کنار کنگره ها برگزار شد و با استقبال زیاد دانشجویان همراه گردید.

در پایان کنگره، در جشن اختتامیه،از برگزیدگان هر کنگره تقدیربه عمل آمد.