کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

photo 2017 10 21 07 02 32

مجموعه کارگاه های مقدماتی کمیته تحقیقات دانشجویی در نیمسال اول سال 96
 تاریخ برگزاری اولین کارگاه سه شنبه 2 آبان
همراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در کارگاه