کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

برگزاری جلسه شورای مرکزی کمیته تحقیقات و زیرواحدها، با محوریت برنامه های آینده کمیته برای تابستان و ترم آینده، کنگره همدان، پژوهشگر برتر، مدرسه تابستانه، همکاری با سایر کمیته های تحقیقات دانشجویی و گزارش عملکرد اعضای کمیته تحقیقات در تاریخ ۲۷/ ۳ / ۹۷ در کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.