کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

 

دانشجویان واجد شرایط بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان ( انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه دوم سال) جهت ارسال مدارک مربوطه تا 15 شهریورماه به کمیته تحقیقات کشوری در اسرع وقت به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان الحاقی مراجعه نمایند

لینک دانلود بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان