کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

در این جشنواره باتوجه به امتیازات کسب شده توسط دانشجویان شرکت کننده در سال ۹۶، به ترتیب از آقای دکتر علی اصغر کریمی، دکتر علی داودی و آقای امیرعلی ابراهیم بابائی به ترتیب به عنوان پژوهشگر برتر در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دوره تخصص، دانشجویان پزشکی عمومی و دانشجویان کارشناسی تقدیر شد.