کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

 

از تمامی مجریان طرح های پژوهشی که برای اجرای طرح های خود یا نوشتن مقاله به خدمات آماری از جمله انتخاب روش تحلیل آماری مناسب، طراحی نحوه جمع آوری داده ها، تعیین حجم نمونه، استفاده از نرم افزار های آماری و یا به یک مشاور آماری نیاز دارند، دعوت به عمل می‌آید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام آنالیز دیتا و نگارش نتایج طرح خود ؛ به آی دی های زیر مراجعه نمایید.

@SRH_1376
@Mehdi_dnd11