کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

‍✅برگزاری شورای پژوهشی کمیته تحقیقات در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با حضور اعضای شورا سرکار خانم آبادی، آقایان دکتر همایونفر، قنبری، هاشم پور و دانشجویان خانم آموزگار، آقایان ابراهیم بابائی و داودی.

✅در این جلسه ۷ طرح پژوهشی دانشجویی تصویب و ۹ طرح دانشجویی تایید و برای داوری ارسال شدند.