کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

✅ برگزاری۳ ژورنال کلاب در تاریخ ۹۸/۳/۴ با هماهنگی سرکارخانم شکیلا رنجبر رابط محترم  اتاق عمل۹۶و با همکاری دکتر کوهپایه و کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار شد.
عنوان این ژورنال کلاب ها

دارو های آرام بخش و خواب آور

و ارائه دهندگان:
شکیلا رنجبر
شقایق پیشامد
زهرا درستکار