کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

برگزاری شورای پژوهشی کمیته تحقیقات خردادماه در تاریخ ۱۸خرداد ۱۳۹۸.
✅این جلسه با حضور شخص معاونت محترم تحقیقات، دکتر فرجام، اساتید عضو شورا: دکتر همایونفر، دکتر هاشم پور، دکتر قنبری، خانم دکتر کاظمی و خانم آبادی و دانشجویان عضو شورا: خانم آموزگار، آقای ابراهیم بابائی، آقای داودی و آقای یارمحمودی برگزار گردید.
✅ ۱۸ طرح در این جلسه بررسی شد که ۳ طرح رد و بقیه تایید گردیدند. طرح های تایید شده تا فردا برای داوری ارسال خواهند شد.