کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

 

دانشجویان واجد شرایط بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان ( انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه سوم سال 99) جهت ارسال مدارک مربوطه تا 20 آذرماه به کمیته تحقیقات کشوری در اسرع وقت به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان الحاقی یا معاونت پژوهشی مراجعه نمایند

لینک دانلود بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان