کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

tech

اخبار

اخبار

 

دانشجویان واجد شرایط بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان ( انتخاب پژوهشگر برتر سه ماهه چهارم سال 99) جهت ارسال مدارک مربوطه تا 20 اسفند ماه به کمیته تحقیقات کشوری در اسرع وقت به دفتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه واقع در طبقه اول ساختمان الحاقی یا معاونت پژوهشی مراجعه نمایند

4_6003770367435344026.docx

لینک دانلود بند "ک" آیین نامه استعدادهای درخشان