کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه ها

گواهی عضویت در شبکه همکار

صورت جلسه نشست ها:

صورتجلسه شبکه همکار جنوب بهمن 97.pdf

صورتجلسه شبکه همکار جنوب خرداد 98.pdf

صورتجلسه نشست جهرم 12-11-96.pdf

صورتجلسه نشست یاسوج 20-02-96.pdf

فرم صورتجلسه نشست بندرعباس 24-09-95.pdf

فرم صورتجلسه نشست جهرم 08-07-95.pdf

آیین نامه جشنواره پژوهشی حکیم شرق

آیین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری :

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1392:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1391:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1390:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1388:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1386: