کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه ها

آیین نامه جشنواره پژوهشی حکیم شرق

آیین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری :

 

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1392:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1391:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1390:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1388:

آیین نامه مصوب کمیته کشوری در سال 1386: