کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه ها

دستور العمل ها

دستور العمل ها راهنمای ارزیابی و امتیازدهی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی، جشنواره رازی 1393 منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور 1392 سیاست های ابلاغی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی ...

فرم ها

فرم ها فرم ثبت فعالیت  کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

آیین نامه ها

آیین نامه ها آیین نامه مصوب کمیته کشوری بازنگری شده در سال 1393: دفترچه  نحوه ارزیابی و امتیاز بندی فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی آیین نامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سیاست ...