کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

پژوهشی

برگزاری کارگاه پروپوزال نویسی توسط دکتر همایون فر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۴در سالن حکمت دانشکده پزشکی...