کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

معرفی و شرح وظایف

شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه ،امور مربوط به بررسي ، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. شورا ميتواند بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم از خدمات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه براي بررسي اخلاقي برخي از طرح ها ، بهره مند شود.

ساختار شورای پژوهشی:

سرکار خانم دکتر کاظمی، جناب آقای دکتر همایونفر، جناب آقای دکتر قنبری، جناب آقای دکتر هاشم پور، جناب آقای دکتر دهقان، فاطمه آموزگار، دکتر سید رضا حجتی، دکتر فاطمه رستمیان، دکتر علی داودی، دکتر نگین شریفی

اهداف اصلي شوراي پژوهشي:

  • هدف كوتاه مدت: ارائه نظر كارشناسي در خصوص طرحهاي ارائه شده از طريق كميته تحقيقات دانشجوئي
  • هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولويتهاي تحقيقاتي دراز مدت براي هدفمندترشدن طرحها.

 نحوه تصويب طرحها: ابتدا طرحها به جهت بررسان علمي و ساختاري ارسال شده، پس از دريافت نظرات بررسان به آدرس پست الكترونيك اعضاء ارسال مي گردد.اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهي از موضوعات آنها، در جلسات حضور يافته، پس از قرائت نظريه بررسان و پاسخ مجري طرح راي گيري صورت مي گيرد و نتايج بصورت يكي ازموارد زير خواهد بود: مورد تأييد- نيازمند اصلاح با ذكر موارد و غير قابل قبول.

 شوراي پژوهشي موظف است راهكارهاي سرعت بخشي به روند بررسي و تصويب طرحها را جستجو نموده و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل دهد.