کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

معرفی و شرح وظایف

شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه ،امور مربوط به بررسي ، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. شورا ميتواند بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم از خدمات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه براي بررسي اخلاقي برخي از طرح ها ، بهره مند شود.

اهداف اصلي شوراي پژوهشي:

  • هدف كوتاه مدت: ارائه نظر كارشناسي در خصوص طرحهاي ارائه شده از طريق كميته تحقيقات دانشجوئي
  • هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولويتهاي تحقيقاتي دراز مدت براي هدفمندترشدن طرحها.

 نحوه تصويب طرحها: ابتدا طرحها به جهت بررسان علمي و ساختاري ارسال شده، پس از دريافت نظرات بررسان به آدرس پست الكترونيك اعضاء ارسال مي گردد.اعضاء با مطالعه طرح در زمان مناسب و با آگاهي از موضوعات آنها، در جلسات حضور يافته، پس از قرائت نظريه بررسان و پاسخ مجري طرح راي گيري صورت مي گيرد و نتايج بصورت يكي ازموارد زير خواهد بود: مورد تأييد- نيازمند اصلاح با ذكر موارد و غير قابل قبول.

 شوراي پژوهشي موظف است راهكارهاي سرعت بخشي به روند بررسي و تصويب طرحها را جستجو نموده و در صورت لزوم جلسات فوق العاده تشكيل دهد.