کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه ،امور مربوط به بررسي ، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. شورا ميتواند بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم از ...