کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

کمیته تحقیقات دانشجویی

کارگاه search  مقدماتی و پیشرفته در تاریخ 94/12/17 در سالن حکمت 1و با ارایه ی آقای علی اثنی عشری برگزار شد.