کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا همایونفر  
سمت : سرپرست
رشته :  تغذیه
پست الکترونیکی :   

نام و نام خانوادگی : مینا بردبار  
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته :   کارشناسی ارشد داخلی-جراحی 95
پست الکترونیکی : m

نام و نام خانوادگی : محمدحسین یزدان پناه  
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :   

   

نام و نام خانوادگی : فاطمه ایزدی  
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی
رشته :
  کارشناسی ارشد داخلی-جراحی 95
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : علی داودی  
سمت : دبیرتوسعه تحقیقات بالینی
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :

 

 

نام و نام خانوادگی : سیده پگاه حمیدی  
سمت :  مسئول واحد نشریات 
رشته :  پزشکی93
پست الکترونیکی :

    

   

نام و نام خانوادگی : سپیده نیک نژاد  
سمت : مسئول واحد پژوهش
رشته : پزشکی 94
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : امیرعباس خوشبویی  
سمت : مسئول واحد آموزش پیشرفته
رشته : پزشکی 93
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : امیرعباس برکتین   
سمت : مسئول روابط عمومی
رشته : علوم آزمایشگاهی 92
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : علیرضا قنادی  
سمت :  مسئول واحد IT
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :  

نام و نام خانوادگی :

کامران رنجبر

 
سمت : مسئول واحد آموزش مقدماتی
رشته : پرستاری 95
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : کیمیا قبادی  
سمت : دستیار واحد روابط عمومی
رشته : پزشکی 94
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی :  علی اکبر یارمحمودی  
سمت : دستیار واحد پژوهش
رشته : پزشکی 94
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : رکسانا گرگین  
سمت : مسئول آموزش مجازی
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  امیررضا نیک منش  
سمت :  مسئول واحد نظارت و ارزیابی
رشته : پزشکی 93
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  امیر علی ابراهیم بابایی  
سمت :   مسئول هیئت تحریریه نشریه کمیته تحقیات
رشته : هوشبری 94
پست الکترونیکی :

 

 

نام و نام خانوادگی :  عاطفه طاهری   
سمت :  مسئول برگزاری ژورنال کلاب
رشته : کارشناسی ارشد بیوشیمی
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  احسان صالحی  
سمت :  دستیار واحد آموزش پیشرفته
رشته : پزشکی 94
پست الکترونیکی :