کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا همایونفر  
سمت : سرپرست
رشته :  تغذیه
پست الکترونیکی :   

نام و نام خانوادگی : علی اکبر یار محمودی
 
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته :   پزشکی 94
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : ادیب ولی بیگی
 
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی
رشته :  پزشکی 95
پست الکترونیکی :

   

نام و نام خانوادگی : مینا بردبار
 
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی
رشته :
  کارشناسی ارشد داخلی-جراحی 95
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : علی داودی  
سمت : دبیرتوسعه تحقیقات بالینی
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :

 

 

نام و نام خانوادگی : امیر علی ابراهیم بابایی
 
سمت :  مسئول واحد نشریات 
رشته :
پست الکترونیکی :

 

   

نام و نام خانوادگی : سپیده نیک نژاد  
سمت : مسئول واحد پژوهش
رشته : پزشکی 94
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : احسان صالحی
 
سمت : مسئول واحد آموزش پیشرفته
رشته : پزشکی 94
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی : محمد مرادی
 
سمت : مسئول روابط عمومی
رشته : علوم آزمایشگاهی 95
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : رضا حیدری
 
سمت :  مسئول واحد IT
رشته :  پزشکی 94
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی :

فائزه یوسفی

 
سمت : مسئول واحد آموزش مقدماتی
رشته : پزشکی 95
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی :  
سمت : دستیار واحد روابط عمومی
رشته :
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی :    
سمت : دستیار واحد پژوهش
رشته :
پست الکترونیکی :  

نام و نام خانوادگی : محمد امین گل آرایش
 
سمت : مسئول آموزش مجازی
رشته :  پزشکی 94
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  امیر عباس برکتین
 
سمت :  مسئول واحد نظارت و ارزیابی
رشته : علوم آزمایشگاهی 92
پست الکترونیکی :

 

نام و نام خانوادگی :  امیر علی ابراهیم بابایی  
سمت :   مسئول هیئت تحریریه نشریه کمیته تحقیات
رشته : هوشبری 94
پست الکترونیکی :

 

 

نام و نام خانوادگی :  عاطفه طاهری   
سمت :  مسئول برگزاری ژورنال کلاب
رشته : کارشناسی ارشد بیوشیمی
پست الکترونیکی :

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  
سمت :
رشته :
پست الکترونیکی :