کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی : فائزه آبادی
سمت : سرپرست
رشته :  کار شناس ارشد پرستاری
پست الکترونیکی :  
 

شماره تماس : 07153314068 

نام و نام خانوادگی : فاطمه آموزگار
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته : علوم آزمایشگاهی 96
پست الکترونیکی :  

نام و نام خانوادگی : فاطمه رستمیان
سمت : مدیر شورای آموزشی
رشته :  پزشکی 95
پست الکترونیکی :  

   

نام و نام خانوادگی : امیر علی ابراهیم بابایی
سمت : مدیر شورای پژوهشی
رشته :
هوشبری 94
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : علی داودی
سمت : دبیرتوسعه تحقیقات بالینی
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : سیدرضا حجتی
سمت : مدیر شورای توسعه و منابع
رشته : پزشکی 95
پست الکترونیکی :