کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی : دکتر امین کوهپایه
سمت : سرپرست
رشته : فارماکولوژی
پست الکترونیکی :

 ۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۰

 

 

 

نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار
سمت : کارشناس کمیته تحقیقات
رشته : کتابداری پزشکی
پست الکترونیکی :

 ۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۰

شماره تماس دفتر کمیته تحقیقات : 07153314068

نام و نام خانوادگی : محمد حسین یزدان پناه
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته : (اینترن)پزشکی
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : فاطمه رستمیان
سمت : مدیر شورای توسعه و منابع
رشته :  پزشکی 95
پست الکترونیکی :  

   

نام و نام خانوادگی : سعید دهبزرگی
سمت : مدیر شورای نشریات
رشته :
96علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : سینا سیاح
سمت : مدیر شورای IT 
رشته : پرستاری97
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : سیدرضا حجتی
سمت : مدیر شورای پژوهشی
رشته : پزشکی 95
پست الکترونیکی :

 

   

نام و نام خانوادگی : برسا صاحب نظر
سمت : مدیر شورای آموزشی
رشته : علوم آزمایشگاهی 98
پست الکترونیکی :