کمیته تحقیقات دانشجویی-دانشکاه علوم پزشکی فسا

تست

کمیته تحقیقات دانشجویی

اعضای شورای مرکزی

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم کاظمی
سمت : سرپرست
رشته : متخصص پزشکی اجتماعی
پست الکترونیکی :

 

 ۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۰

 

 

 

نام و نام خانوادگی : زهرا بردبار
سمت : کارشناس کمیته تحقیقات
رشته : کتابداری پزشکی
پست الکترونیکی :

 ۰۷۱۵۳۳۱۶۳۰۰

شماره تماس دفتر کمیته تحقیقات : 07153314068

نام و نام خانوادگی : فاطمه آموزگار
سمت : دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی
رشته : علوم آزمایشگاهی 96
پست الکترونیکی :  

نام و نام خانوادگی : فاطمه رستمیان
سمت : مدیر شورای آموزشی
رشته :  پزشکی 95
پست الکترونیکی :  

   

نام و نام خانوادگی : نسترن صمیمی
سمت : مدیر شورای پژوهشی
رشته :
پزشکی 94
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : علی داودی
سمت : دبیرتوسعه تحقیقات بالینی
رشته :  پزشکی 93
پست الکترونیکی :

نام و نام خانوادگی : سیدرضا حجتی
سمت : مدیر شورای توسعه و منابع
رشته : پزشکی 95
پست الکترونیکی :