آقای امیر فقیهی

آقای امیر فقیهی

سرپرست

تلفن: 07153102458
ایمیل: amirfaghihi93@gmail.com

تحصیلات

ارشد پرستاری

 آقای عرفان پورشهری

آقای عرفان پورشهری

دبیر

تلفن: 07153102458
ایمیل: e.pourshahri@yahoo.com

تحصیلات

دانشجوی ارشد پرستاری

 خانم زهرا بردبار

خانم زهرا بردبار

کارشناس کمیته تحقیقات

شماره داخلی: 07153316300
ایمیل: zahrabrd1365@gmail.com

تحصیلات

کتابداری پزشکی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: