دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرسzahrabordbar1365@gmail.com  ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار  کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید

/uploads/31/2022/Feb/23/چک-لیست-نحوه-امتیاز-دهی.docx

/uploads/31/2022/Feb/23/استعداد-درخشان.doc

دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرسzahrabordbar1365@gmail.com  ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار  کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید

/uploads/31/2022/Feb/23/چک-لیست-نحوه-امتیاز-دهی.docx

/uploads/31/2022/Feb/23/استعداد-درخشان.doc

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری دوره انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجویی کشوری در سه ماهه دوم سال 1401 نماید.

دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرسzahrabordbar1365@gmail.com  ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

/uploads/31/2022/Feb/23/چک-لیست-نحوه-امتیاز-دهی.docx

/uploads/31/2022/Feb/23/استعداد-درخشان.doc

 

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری دوره انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجویی کشوری در سه ماهه سوم سال 1401 نماید.

دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرسzahrabordbar1365@gmail.com  ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

/uploads/31/2022/Feb/23/چک-لیست-نحوه-امتیاز-دهی.docx

/uploads/31/2022/Feb/23/استعداد-درخشان.doc

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری دوره انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجویی کشوری در سه ماهه چهارم سال 1401 نماید.

دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرسzahrabordbar1365@gmail.com  ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

/uploads/31/2022/Feb/23/چک-لیست-نحوه-امتیاز-دهی.docx

/uploads/31/2022/Feb/23/استعداد-درخشان.doc

 

به استحضار می رساند کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری دوره انتخاب پژوهشگر نمونه دانشجویی کشوری در سه ماهه اول سال 1402 نماید.

دانشجویان واجد شرایط بند ک آیین نامه استعدادهای درخشان لطفاً جهت بررسی مدارک، آیین نامه استعداد های درخشان را با دقت مطالعه فرمائید و در صورت واجد شرایط بودن ، فرم ورد مربوطه را تکمیل و به همراه مستندات (اسکن مدارک ) به آدرسzahrabordbar1365@gmail.com  ایمیل و سپس جهت انجام هماهنگی های لازم به سرکار خانم بردبار کارشناس کمیته در معاونت تحقیقات و فناوری مراجعه نمایید.

/uploads/31/2022/Feb/23/چک-لیست-نحوه-امتیاز-دهی.docx

/uploads/31/2022/Feb/23/استعداد-درخشان.doc

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: